• Slider #1
  • Slider #2
  • Slider #3
  • Slider #4
  • Slider #5
  • Slider #6
  • Slider #7
Vraag een vrijblijvend, gratis adviesgesprek aan

Disclaimer

Bij Nederlands Subsidie Instituut berusten alle rechten op de inhoud van deze site met de URL www.nlsi.nl. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Nederlands Subsidie Instituut op de inhoud van de site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Nederlands Subsidie Instituut.


Het de is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de site openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken.


De gebruiker mag de inhoud van de sites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.


De verwerking van de gegevens op de site en de totstandkoming van de site is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Nederlands Subsidie Instituut kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site wordt weergegeven en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Nederlands Subsidie Instituut, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de site aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.


Nederlands Subsidie Instituut, de met haar verbonden bedrijven of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, beroepsschade, bijzondere schade, vermogensschade, indirecte schade, aanvullende schade en overige schade van welke aard dan ook (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van het gebruik van gegevens, of voor winstderving), ongeacht de vorm die eventuele tegen Nederlands Subsidie Instituut te ondernemen stappen mochten hebben.