• Slider #1
  • Slider #2
  • Slider #3
  • Slider #4
  • Slider #5
  • Slider #6
  • Slider #7
Vraag een vrijblijvend, gratis adviesgesprek aan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de offertes en overeenkomsten van Nederlands Subsidie Instituut B.V.


1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Nederlands Subsidie Instituut B.V.
1.2 Opdrachtgever: degene die Opdrachtnemer opdraagt diensten, producten en/of leveringen voor hem te verrichten.
1.3 Opdracht: leveren van werkzaamheden, diensten en/of leveringen.
1.4 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het uitvoeren van Opdracht.
1.5 Subsidie: elk toegekend bedrag aan subsidie, belastingbesparing (waaronder vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting), voorlopige dan wel definitieve vermindering loonbelasting/premieheffing volksverzekeringen dan wel werknemersverzekeringen of sociale voorzieningen, leningen, kredieten, participatiekapitaal of enig andere vorm van door Opdrachtnemer gerealiseerde besparing of opbrengst.
1.6 Toezegging: een formele schriftelijke toezegging inzake Subsidie aan Opdrachtgever door een daartoe bevoegde instantie.
1.7 Opbrengst: de door Opdrachtgever gerealiseerde of nog te realiseren opbrengst aan Subsidie zoals vastgelegd in Toezegging, als gevolg van door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in het kader van Opdracht.
1.8 Succes fee: de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding, berekend overeenkomstig het in Overeenkomst overeengekomen percentage van Opbrengst wegens door Opdrachtnemer in het kader van Opdracht verrichte werkzaamheden.
1.9 Urenvergoeding: de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding berekend overeenkomstig het in Overeenkomst overeengekomen uurtarief wegens door Opdrachtnemer in het kader van Opdracht verrichte werkzaamheden.
1.10 Vaste vergoeding: de door Opdrachtgever verschuldigde vaste vergoeding berekend overeenkomstig het in Overeenkomst overeengekomen bedrag wegens door Opdrachtnemer in het kader van Opdracht verrichte werkzaamheden.


2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De geldigheidsduur van offertes bedraagt 30 dagen.


3. Overeenkomst

3.1 Overeenkomst wordt gevormd door de algemene voorwaarden tezamen met de door Opdrachtnemer retour ontvangen en door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst. Zolang de Overeenkomst niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels)capaciteit elders in te zetten. Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
3.2 Indien Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien Overeenkomst (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
3.3 Overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4 Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde periode.
3.5 Indien in Overeenkomst een opzegtermijn is opgenomen, dient de opzegging per aangetekend schrijven, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode, door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtnemer te geschieden. Indien bovenstaande opzegging niet heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd, telkens voor een periode zoals in Overeenkomst is overeengekomen.
3.6 Ieder der partijen is gerechtigd Opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.


4. Medewerking door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van Opdracht te geven en dient er voor zorg te dragen dat alle informatie, gegevens en/of bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever zal het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten.
4.5 Indien de voor de uitvoering van Opdracht door Opdrachtnemer gewenste informatie, gegevens en/of bescheiden door Opdrachtgever, niet, niet tijdig, of niet conform afspraak ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, of Opdrachtgever anderszins niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd tot opschorting van de nakoming van haar uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en kan Opdrachtnemer de door haar nodeloos gemaakte kosten en uren aan Opdrachtgever in rekening brengen.


5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Opdrachtnemer zal Opdracht vanuit een professionele afhankelijke opstelling uitvoeren.
5.3 Binnen het kader van Opdracht zullen werkzaamheden slechts na wederzijdse toestemming worden opgestart.
5.4 Opdrachtgever is gehouden om de overeenkomen werkzaamheden uitsluitend en alleen door Opdrachtnemer te laten verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.6 Opdrachtgever is gehouden, indien hij van een daartoe bevoegde instantie mondeling dan wel schriftelijk vragen en/of uitsluitsel verkrijgt omtrent enige door Opdrachtnemer ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden, telkens onverwijld een afschrift hiervan aan Opdrachtnemer toe te zenden.
5.7 Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5.4 van de algemene voorwaarden, verbeurt hij uit dien hoofde een zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van tienduizend euro, onverminderd zijn gehoudenheid tot vergoeding van overige door Opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade, zo daartoe gronden aanwezig zijn.
5.8 Indien als gevolg van enig verzuim en/of handelwijze van Opdrachtgever op een door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever ingediende aanvraag dientengevolge afwijzend wordt beschikt, heeft Opdrachtnemer niettemin recht op een door Opdrachtgever te betalen vergoeding, gebaseerd op de door Opdrachtnemer aan onderhavige Opdracht bestede arbeidsduur volgens het dan geldende uurtarief, tot een maximum van tienduizend euro.
5.9 Duur van Opdracht kan behalve door inspanning van Opdrachtnemer ook worden bepaald door factoren en omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten invloed van Opdrachtnemer liggen. Hoewel Opdrachtnemer streeft naar uitvoering van Opdracht conform planning, kan Opdrachtnemer niet exact aangeven op welke datum en met welke inzet is afgerond. Bij overschrijding van de streefdatum en/of overeengekomen inzet, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.
5.10 Indien door of ten gevolge van een handelswijze van Opdrachtgever als onder meer bedoeld in artikel 4.1 tot en met 4.5, ingevolge welke Opdrachtnemer bevoegd is haar werkzaamheden op te schorten, Opdrachtnemer naast de reeds in het kader van de verstrekte Opdracht door haar gemaakte kosten en uren, hierdoor tevens andere materiële en/of immateriële schade lijdt, is Opdrachtgever verplicht na schriftelijke sommatie en ingebrekestelling door Opdrachtnemer aan haar de volledige door haar geleden en nog te lijden schade te vergoeden.
5.11 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte houden van zijn werkzaamheden bij de uitvoering van Opdracht.
5.12 Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.13 Opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Bij tussentijdse beëindiging worden alle door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden normaal vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor Opdrachtgever.


6. Vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom

6.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie, gegevens en bescheiden van Opdrachtgever jegens derden die niet bij de uitvoering van Opdracht zijn betrokken. Opdrachtnemer zal in het kader van Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever zal aan derden zonder toestemming van Opdrachtnemer geen mededeling doen over aanpak, werkwijze, contracten, systemen, systeemontwerpen, computerprogramma’s en dergelijke, dan wel de producten van Opdrachtnemer ter beschikking stellen. Tevens zal Opdrachtgever geen van die producten al dan niet met inschakeling van derden vermenigvuldigen of exploiteren.
6.3 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten, die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd naam te noemen van Opdrachtgever als organisatie waarvoor Opdrachtnemer diensten verricht.


7. Honorarium

7.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd zoals deze is vastgelegd in Overeenkomst.
7.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die vanwege overheidswege worden opgelegd.
7.3 Een tussentijdse verandering van het loon- en kostenniveau, die Opdrachtnemer noodzaakt dot tariefverandering, zal in Urenvergoeding worden doorberekend.
7.4 In het honorarium zijn de reiskosten in Nederland inbegrepen. De kosten van buitenlandse reizen, verblijfkosten in en buiten Nederland, eventueel noodzakelijke vertaal- en reproductiekosten bij oplagen van meer dan 15 stuks zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.


8. Betaling

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


Artikel 9. Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienst op straffe van verval van alle aanspraken binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
• Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
• Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;
• Bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijf-, indirecte of gevolgschade.
10.2 De in artikel 10.1 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van Opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 7 als Honorarium (exclusief btw) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt met een maximum van vijftigduizend euro.
10.4 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtnemer alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


11. Vervaltermijn

11.1 Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werk of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.


Artikel 12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo.
12.3 In afwijking van het bepaalde in voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.